.com 320 | Hosting 500 ต่อ ปี ไม่จำกัด โดเมนเนม
Login

แจ้งการชำระเงิน

** กรุณาแจ้ง ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกครั้ง และสามารถขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ ภายใน 1 วัน นับจากวันที่แจ้งโอนเงินเท่านั้น หากล่าช้ากว่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ทุกกรณีค่ะ **